با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله

New Collection

Code: E-226

Model: Geloria / Earing

Code: E-226

Model: Geloria / Earing

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله - GOLD COLLECTION

GOLD COLLECTION

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
pA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshinebr-br-br-br-br-br-br-p
pA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshinebr-br-br-br-br-br-br-p add to card

گردنبند برگ کد: #-258

وزن:1.32گرم

pA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshinebr-br-br-br-br-br-br-p
add to card

گردنبندگلی کد: #-257

وزن:2.10گرم

pـعبه-مرکــزی-شــیراز--خ-عفیف-آباد--مجتمع-ستاره-فارس--طلا-به-سبک-قدیم--پلاکــ-0045-شــعبه-2-شیراز-خ-عفــیف-آباد--مجــتمع-ســتاره-فـــارس--طلای-مدرن--پلاکــ-0046-شــعبه-3-شیراز-خ-عفــیف-آباد--مجــتمع-ســتاره-فـــارس--طلای-کادویی--پلاکــ-0050-شــعبه-4-شیراز-دروازه-قرآن--هتل-شیراز--طلای-لوکس--پلاکــ-1--گالری-نقره-پلاکp
pـعبه-مرکــزی-شــیراز--خ-عفیف-آباد--مجتمع-ستاره-فارس--طلا-به-سبک-قدیم--پلاکــ-0045-شــعبه-2-شیراز-خ-عفــیف-آباد--مجــتمع-ســتاره-فـــارس--طلای-مدرن--پلاکــ-0046-شــعبه-3-شیراز-خ-عفــیف-آباد--مجــتمع-ســتاره-فـــارس--طلای-کادویی--پلاکــ-0050-شــعبه-4-شیراز-دروازه-قرآن--هتل-شیراز--طلای-لوکس--پلاکــ-1--گالری-نقره-پلاکp add to card

گردنبند رینگ کد: #-256

وزن:1.23گرم

pـعبه-مرکــزی-شــیراز--خ-عفیف-آباد--مجتمع-ستاره-فارس--طلا-به-سبک-قدیم--پلاکــ-0045-شــعبه-2-شیراز-خ-عفــیف-آباد--مجــتمع-ســتاره-فـــارس--طلای-مدرن--پلاکــ-0046-شــعبه-3-شیراز-خ-عفــیف-آباد--مجــتمع-ســتاره-فـــارس--طلای-کادویی--پلاکــ-0050-شــعبه-4-شیراز-دروازه-قرآن--هتل-شیراز--طلای-لوکس--پلاکــ-1--گالری-نقره-پلاکp
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه - SILVER COLLECTION -آنلاین طلای غزاله

SILVER COLLECTION

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
pA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshinebr-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-p
pA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshinebr-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-p add to card

کنسول و آینه کد#135

وزن:15000.00گرم

pA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshineA-day-without-GOLD-is-like-a-day-without-sunshinebr-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-p
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله

A day without GOLD is like a day without sunshine

About Ghazaleh Gold
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله

شــعبه مرکــزی: شــیراز. خ عفیف آباد. مجتمع ستاره فارس. طلا به سبک قدیم. پلاکــ 0045
شــعبه 2 شیراز: خ عفــیف آباد. مجــتمع ســتاره فـــارس. طلای مدرن. پلاکــ 0046
شــعبه 3 شیراز: خ عفــیف آباد. مجــتمع ســتاره فـــارس. طلای کادویی. پلاکــ 0050
شــعبه 4 شیراز: دروازه قرآن. هتل شیراز. طلای لوکس. پلاکــ 1 / گالری نقره پلاک 19

تلفن امور مشــتریان     07136265543 داخـــلی 102

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
شعبه 6 یزد   |   شعبه 7 اصفهان   |   شعبه 8 کرج  |   شعبه 9 بوشهر
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید